Slovník poistných pojmov

"A"

 • Asistencia - je technická, materiálna a organizačná pomoc poskytovaná poisťovňou v prípade poistných udalostí v prípade poistenia motorových vozidiel. Patrí sem napríklad výjazd opravára, odtiahnutie a úschova nepojazdného vozidla, služby tlmočníka, náklady na núdzové ubytovanie, právnu pomoc.

"B"

 • Bezškodový priebeh - obdobie, počas ktorého sa nevyskytli žiadne poistné udalosti.
 • Bežné poistné - poistné dohodnuté na určité obdobie (ročné, polročné, štvrťročné).
 • Biela karta - doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia.
 • Bonus - predstavuje zľavu zo sumy poistného v prípade bezškodového priebehu, a jeho opakom je malus

"D"

 • Doba platnosti poistenia - je obdobie, počas ktorého je poistenie dojednané.
 • Doklad o poistení - písomné potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré vydáva po uzatvorení poistnej zmluvy poisťovňa (biela karta na území SR a zelená karta v zahraničí).
 • Držiteľ vozidla - osoba,ktorá má príslušné vozidlo zaregistrované na svoje meno, čiže osoba, ktorá je zapísaná do technického preukazu.

"H"

 • Havarijné poistenie (KASKO) - je dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, zničenie, odcudzenia, alebo v prípade živelnej pohromy.
 • Hlásenie poistnej udalosti - oznámenie poisťovnio vzniku poistnej udalosti, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy a musí mať písomnú formu. Poistnú udalosť treba nahlásiť bez zbytočného odkladu, aby poisťovňa mala možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti.

"K"

 • Koniec poistenia - termín, ktorým sa ukončí platnosť poistenia, ktorý musí byť v poistnej zmluve jednoznačne určený.
 • Koniec poistnej doby - termín, ktorým sa skončí platnosť poistenia, tento termín musí byť jednoznačne určený v poistnej zmluve.
 • Krycí list - potvrdenie, že poisťovňa za svojho poistného (klienta) splní záväzok, ktorý je stanovený v krycom liste, napr. že v danom termíne a rozsahu preplatí autoservisu opravu vozidla za poisteného alebo poškodeného.

"L"

 • Likvidácia poistnej udalosti - proces (najmä obhliadky a ocenenie škody) zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia, resp. náhradu za vzniknutú poistnú udalosť.

"M"

 • Malus - prirážka k poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok.

"N"

 • Následné poistné - poistné predpísané pri uzatvorení poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie.

"O"

 • Odstúpenie od poistnej zmluvy - je taký postup, ktorý je uplatnený v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa, ohľadom dojednávaného poistenia, a ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel.

"P"

 • Poistné plnenie - suma,ktorá je vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti.
 • Poisťovateľ - právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo sprostredkovateľskú firmu.
 • Poistník - osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
 • Poistná suma - dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.
 • Poistná zmluva - dvojstranný písomný právny úkon medzi poisťovateľom a poistníkom.
 • Poistná doba - doba, na ktorú sa uzatvára poistná zmluva.
 • Poistná udalosťnáhodná udalosť, ktorá nie je závislá od vôle poisteného, a pri jej vzniku je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.
 • Poistnécena za poistenie, ktorá môže byť platená jednorázovo, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.
 • Poistné obdobiečasové obdobie uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné.
 • Poistné podmienky súbor podmienok, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve, podľa ktorej je možné realizovať poistenie a poskytnúť poistné plnenie.
 • PZPpovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je zo zákona povinné pre každého držiteľa, alebo vlastníka motorového vozidla.
 • Prijatie do poistenia - uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platnú.

"S"

 • Spoluúčasť - výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode.

"T"

 • Totálna škoda - poškodenie predmetu poistenia v takej miere, že náklady na jeho opravu sú vyššie ako je hodnota zakúpenia veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a kvality.

"V"

 • Vinkulácia - viazanie poistného plnenia na účte v banke v prospech banky alebo v prospech iného subjektu.
 • Vlastník vozidla osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii ako vlastník vozidla.
 • Výluka z poistenia udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa nevzťahuje poistenie.
 • Výpoveď poistnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť predložená najmenej 6 týždňov pred dátumom splatnosti poistenia.

"Z"

 • Začiatok poistenia - termín vzniku poistenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve.
 • Zánik poistenia - je ukončenie platnosti poistnej zmluvy v dôsledku uplynutia poistnej doby, zrušenia poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.
 • Zelená kartapotvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody v zahraničí spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.