Vzdelávanie

Jedným zo základných pilierov nehmotného dedičstva našich predkov sú ľudové remeslá. Pomocou lektorov tvorivých dielní sprostredkovávame ľudové remeslá ako sprievodné aktivity väčších podujatí.

Organizujeme tvorivé dielne pre deti, ale aj pre dospelých a seniorov. Ide o každoročne organizované workshopy zamerané na keramiku, pedig, paličkovanie, plstenie a zdobenie veľkonočných vajíčok. V rámci ľudových remesiel sa u nás každý štvrtok stretávajú členky Klubu ručných prác pri TOS Topoľčany.

Dvakrát mesačne sa u nás stretáva Klub výtvarníkov pri TOS Topoľčany. Účastníci sa zdokonaľujú v rôznych technikách vizuálnej a umeleckej tvorby. V roku 2020 plánujeme našu činnosť rozšíriť aj o klub amatérskych fotografov.

Mimoškolská výchova a vzdelávanie sú zamerané na prevenciu proti kriminalite a environmentálnu výchovu. Organizujeme vzdelávanie a aktivity s dôrazom na zlepšenie vedomostí a informovanosti o prevencii nežiaducich sociálno-patologických javov v spoločnosti (látkové a nelátkové závislosti, šikanovanie a násilie, rasizmus, xenofóbia, obchodovanie s ľuďmi, ap.) a tiež metodické dni pre učiteľov, školenia a prednášky na rôzne témy s profesionálnymi lektormi.

Prehľad súťaží a podujatí

Čo vieš o hviezdach?

Tvorivé dielne

Workshopy

Klub ručných prác