Povinné informácie

Úvod Informácie Verejné informáciePovinné informácie

Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

 

 

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany
 • písomne osobným doručením: sekretariát TOS v Topoľčanoch
 • telefonicky: telefón: 038/7629812
 • elektronickou poštou na adresu: toposveta@toposveta.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase: od 8.00 do 14.00 hod.

Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.1. 2018

Rozmnožovanie

  • 1 strana čiernobiela kópia 0,02,- €
   Informácia poskytnutá na CD – nosiči
  • 1 ks CD - nosič a obal 1,- €
   Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo
 • Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC
  • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05,- €
  • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10,- €
   (väčšie formáty budú účtované ako násobok formátu A4)

Odosielanie informácií poštou

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak je žiadosť podávaná prvý krát a čiastka za poskytnutie informácii nepresiahne výšku 2,50,- € bude TOS poskytnutá zadarmo. Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne TOS v Topoľčanoch, alebo bezhotovostným prevodom na účet TOS v Topoľčanoch.