GDPR ochrana osobných údajov

Úvod InformácieGDPR ochrana osobných údajov

prevádzkovateľ: TRIBEČSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V TOPOĽČANOCH
zastúpený: Ing. Janou Malinkovou, riaditeľkou
(ďalej len „TOS“)


spracúva osobné údaje na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrnej osvetovej činnosti a zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, pričom plnenie týchto úloh je zákonnou povinnosťou TOS, príp. tieto úlohy plní vo verejnom záujme (body 1.2, 1.3). S cieľom realizácie rôznych aktivít, súťaží, projektov a prezentácií, sú spracúvané osobné údaje aj na základe zmluvy, ktorou je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tieto účely, nebude možné realizovať predmet zmluvy (napríklad účasť na prezentačnej akcii alebo súťaži). V rámci plnenia úloh TOS s cieľom podpory rozvoja kultúrnej identity, šírenia informácií o vývoji kultúry, ochrany a rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva je vo verejnom záujme zverejňovanie osobných údajov na plagátoch, programoch organizovaných podujatí, v médiách, prezentačných materiáloch, na webovom sídle TOS a pod.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu a to na účely prijatia primeraných bezpečnostných opatrení v rámci sieťovej bezpečnosti alebo ako vaše kontaktné údaje v rámci dodávateľských zmlúv, registračných formulárov, kontaktných údajov a pod. V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek, osobne v SOS alebo elektronicky u zodpovednej osoby na adrese: toposveta@toposveta.sk

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely archivácie a predarchívnej starostlivosti na základe osobitných predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Na splnenie zákonnej povinnosti spracúva TOS vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov natento účel je najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. TOS prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Zverejňovanie fotografií a videozáznamov: TOS je zriadené na zabezpečovanie a sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu má oprávnený záujem v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov z podujatí, ktoré organizuje, zachytávať podobizne na obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam (ďalej len „záznam“).V tejto súvislosti si týmto dovoľuje upozorniť návštevníkov kultúrnych podujatí, že počas ich účasti na podujatiach organizovaných TOS (resp. bezprostredne pred alebo po podujatí) môže dôjsť k zachyteniu ich podobizne. Takto vyhotovený záznam môže byť použitý TOS za účelom propagácie TOS a/alebo príslušného podujatia. V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, sa obráťte na uvedený kontakt prevádzkovateľa.

 

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne: osobne: Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, Topoľčany v čase od 7.00 – 15.00 hod.

telefonicky: 038/7629812
elektronickou poštou: toposveta@toposveta.sk
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.