História
Z histórie inštitucionalizovanej kultúry v okrese Topoľčany.
 
Základy inštitucionalizovanej kultúry a rozmach kultúrneho života v meste a regióne Topoľčian zaznamenávame na začiatku 20. storočia, najmä po vzniku Československej republiky. Nebývalo sa darilo predovšetkým spolkom, ktoré nadviazali na svoju činnosť spred prvej svetovej vojny a novovznikajúcim občianskym združeniam. V nich predovšetkým učitelia zohrávali veľmi pozitívnu úlohu.

Nová základňa regionálnej a miestnej kultúry sa začala budovať po druhej svetovej vojne, začiatkom 50-tych rokov. Rozhodujúcim bolo prijatie Uznesenia zboru povereníkov z roku 1952 a následne Uznesenia vlády z roku 1953. V zmysle týchto dokumentov sa začali zriaďovať okresné domy osvety a v obciach osvetové besedy. 28. mája 1953 bol založený Okresný dom osvety v Topoľčanoch a bola mu pridelená budova bývalého Katolíckeho kultúrneho domu. Prvým správcom ODO v Topoľčanoch sa stal Štefan Poláček.

V päťdesiatych rokoch okrem povinnej propagácie a agitácie dominovali v topoľčianskej osvete osvetové hudobné kurzy. Mimoriadne aktívne však pracoval aj krúžok výtvarníkov, svoje, možno najlepšie obdobie vo svojej činnosti prežíval v priestoroch ODO divadelný súbor Drevoindustrie. Okresný dom osvety koordinoval a riadil celú činnosť kultúrno-osvetových inštitúcií, ktorých úlohou bolo predovšetkým aktívne pomáhať premieňať spôsob života obyvateľov okresu.

Šestediasiate roky znamenali pre Okresný dom osvety v Topoľčanoch ďalšie pokračovanie a prehlbovanie činnosti v troch hlavných smeroch. Na prvom mieste, samozrejme, stála požiadavka plnenia úloh v oblasti šírenia vedeckého svetonázoru, vysvetľovania a presadzovania politiky komunistickej strany, druhá oblasť zahŕňala vzdelávacie aktivity a na treťom mieste bola starostlivosť o kultúrno-spoločenský život pracujúcich. Najzmysluplnejšiu činnosť v týchto rokoch vykonával úsek ľudovoumeleckej činnosti, ktorý sa zameriaval na aktivizovanie činnosti súborov a krúžkov v okrese.

Najmä začiatok sedemdesiatych rokov bol poznačený atmosférou normalizácie. V tejto nie príliš optimistickej situácii došlo v roku 1973 k reorganizácii Okresného domu osvety na Okresné osvetové stredisko a bola schválená jeho nová systemizácia. Podľa tohto modelu fungovalo osvetové stredisko v podstate až do roku 1990, kedy pod vplyvom zásadných  politických a spoločenských zmien prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Treba spomenúť, že v dôsledku výstavby Domu kultúry a predovšetkým štvorprúdovej modernej komunikácie, bola v roku 1981 asanovaná budova bývalého Katolíckeho domu a Okresné osvetové stredisko sa dočasne presťahovalo do improvizovaných priestorov na protiľahlej strane ulice Československej armády ("U Brišku") a výtvarné stredisko naďalej zostávalo v budove na Kukučínovej ulici na topoľčianskom "Mexiku". K stabilizácii pomerov prišlo v roku 1984, keď sa celé Okresné osvetové stredisko presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov bývalého meštianskeho domu na Stummerovej ( vtedy Malinovského ) ulici, ktorá bola už pred rekonštrukciou vyhlásená ako kultúrna pamiatka a zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Po novembri 1989 nastali významné zmeny aj v činnosti osvetových stredísk. Výrazná bola ich dezorientácia a z toho vyplývajúca stagnácia činnosti. Čoraz viac sa ozývali hlasy spochybňujúce samotnú existenciu okresných osvetových stredísk, najmä po prijatí zákona o obecnom zriadení, kedy vo väčšine obcí zanikali miestne osvetové strediská a osvetové besedy. Našťastie v roku 1990 bolo rozhodnuté o transformácii okresných osvetových stredísk a tak už pod novým názvom bolo Regionálne kultúrne stredisko v Topoľčanoch delimitované priamo pod Ministerstvo kultúry SR. Po nadobudnutí účinnosti zákona o novom územnom členení SR v roku 1995 bolo Regionálne osvetové stredisko v Topoľčanoch začlenené do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre a v roku 1996 do Tribečského kultúrneho centra spolu s okresnou knižnicou a vlastivedným múzeom. 1. apríla 1999 boli však štátne intendantúry , akou bolo aj Tribečské kultúrne centrum, zrušené a kultúrne organizácie opäť získali právnu subjektivitu, čo celkom pozitívne ovplyvnilo ich činnosť.

Od 13. mája 2002 sa zriaďovateľom Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch stal Nitriansky samosprávny kraj. Do 31. decembra 2004 bolo TOS jeho príspevkovou a od 1. januára 2005 rozpočtovou organizáciou.
Základným dokumentom Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch je  Zriaďovacia listina vydaná Nitrianskym samosprávnym krajom dňa 21.10.2003 a Dodatok č.1 k zriaďovacej listine zo dňa 27.12.2004.
november 2017

Tvorivá dielňa  - Adventné vence
30.11.2017 - 30.11.2017

Výstava obrazov, keramiky a fotografií.
22.11.2017 - 15.12.2017

Keramika pre každého - glazovanie vypálených výrobkov 
20.11.2017 - 20.11.2017

Pletenie s Pedigom 
18.11.2017 - 18.11.2017

Kultúrno-zábavný program
17.11.2017 - 17.11.2017

Výberové kolo súťaže v prednese pre NR a TN kraj
16.11.2017 - 16.11.2017

Rady seniorom ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom, ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici, ako predchádzať riziku prepadnutia, ako sa správať v cestnej premávke.
16.11.2017 - 16.11.2017

Preventívna beseda o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudských zaobchádzaním a otrockou prácou, eliminácia problémov súvisiacich s týmto javom. Ukážka dokumentárneho filmu. Určené pre študentov SŠ a SOU vyššie ročníky.
07.11.2017 - 07.11.2017

Organový koncert - MOSNÁR Marek SR
07.11.2017 - 07.11.2017

Tanečný kurz Latino pre ženy
07.11.2017 - 28.11.2017

Tanečný kurz Latino pre ženy, Salsa - Bachata pre páry
02.11.2017 - 16.11.2017

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
02.11.2017 - 23.11.2017

Súťažný poriadok + Záväzná prihláška
01.11.2017 - 30.11.2017

Tri workshopy a tvorivé dielne pod vedením profesionálnych lektorov, p. Krajča, p. Šírovej a p. Karvayovej.
01.11.2017 - 30.11.2017

pondelky a stredy od 16.00 - 17.00 h. Topoľčany
01.11.2017 - 29.11.2017

Autorská výstava obrazov
10.10.2017 - 07.11.2017

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta