Detail: VÝBEROVÉ KONANIE

Inzerát

05.11.2019 - 15.11.2019

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra,
zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
 
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie  

1.riaditeľa Regionálneho osvetového strediska, Ul. F. Hečku 25, 934 47 Levice  
2.riaditeľa Regionálneho osvetového strediska, Petöfiho 2, 945 01 Komárno
3.riaditeľa Tribečského osvetového strediska, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
4.riaditeľa Tekovskej hvezdárne, Sokolovská 21, 934 01 Levice  

 
Kvalifikačné predpoklady:
-    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
-    5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry   

Iné požiadavky:
-    bezúhonnosť
-    znalosť predpisov v oblasti kultúry
-    organizačné a riadiace schopnosti
-    štruktúrovaný dokument obsahujúci najmä, nie však výlučne prezentáciu ekonomického, personálneho a programového rozvoja organizácie na najbližšie 3 roky (predpokladané príjmy, výdavky, plánované akcie, podujatia, prípadné personálne opatrenia a iné), ďalej len  prezentácia "projektu rozvoja organizácie"  
-    znalosť štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
-    prihláška do výberového konania
-    profesijný životopis
-    úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
-    čestné vyhlásenie o odbornej praxi
-    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-    projekt rozvoja organizácie

Doplňujúce informácie pre uchádzačov :

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov minimálne vo výške 1 100 Eur.   

Prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými dokladmi predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou s termínom doručenia do 15.11.2019 do 14.00 hod.

Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované doklady bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením "výberové konanie + názov  kultúrnej organizácie".

Prihlášku zasielajte v uvedenom termíne na adresu:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM
Rázusova 2A
949 01 Nitra         

doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prilohy:
Názov popis typ príloha
Uznesenie   stiahnuť
Inzerát   stiahnuť

júl 2020

oznámenie o zmenách v konaní súťaže
01.07.2020 - 04.09.2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta