Detail: Propozície VESMÍR OČAMI DETÍ

Propozície VESMÍR OČAMI DETÍ

11.01.2019 - 15.02.2019

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

vyhlasujú

XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
VESMÍR OČAMI DETÍSúťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória - Materské školy
2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte
maximálne A2.

Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len prácejednotlivcov.

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže je naplánované na 22 2. 2019 o 10.00 vo
výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do koca marca 2019 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 12. apríla 2019.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 15.
februára 2019 osobne, alebo poštou na adresu :

Mgr. Drahomír Trsťan,
Tribečské osvetové stredisko,
Stummerova 385/16,
955 01 Topoľčanymáj 2019

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta